• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)

Segment 2: Ekofyziologická laboratoř

Ekofyziologická laboratoř zahrnující přístroje a zařízení pro měření fyziologické odezvy na GZK v ekosystémech a pro podpůrná měření k vyhodnocení toků či emisí skleníkových plynů. Tato laboratoř zahrnuje specifická laboratorní a polní zařízení pro výzkum klíčových fyziologických charakteristik rostlin, jako je fotosyntéza (gazometrické systémy a fluorimetry), nebo pro výzkum obsahu a účinnosti pigmentů a enzymů (chromatografie, elektroforéza, spektrofotometrie), dále zahrnuje systémy pro měření transpirace metodou sap-flow, zařízení pro výzkum spektrálně-optických vlastností listů (spektroradiometr), měření listové plochy, kořenové skenery, automatické dendrometry atd. Pro pochopení molekulárních mechanismů adaptace rostlin a odolnosti vůči environmentálním podnětům jsou tyto ekofyziologické techniky kombinovány s metabolomickými přístupy a izotopovými analýzami. V rámci spolupráce s výzkumnými ústavy, vysokými školami a průmyslem se výstupy využívají především k odhadům dopadů GZK na produkci v zemědělství a lesnictví, včetně očekávaných dopadů na kvalitu potravin a dále k vývoji a testování senzorů a metod využitelných v precizním zemědělství či pro vyahodnocení vitality lesních porostů.   Tato infrastruktura je využívána pro potřeby ESFRI infrastruktur ICOS a AnaEE.

Přenosné systémy pro výměnu plynů (nahoře) a fluorescence chlorofylu (dole) pro měření  fotosyntézy.

Chlorofylový fluorescenční zobrazovací systém fluorescence chlorofylu pro mapování fotosyntetické výkonnosti rostlin (vlevo) a 3D skener v kombinaci s chlorofylovým fluorescenčním zobrazovacím systémem (vpravo).