• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)

O projektu

CzeCOS

Název projektu: CzeCOS LM2015061
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Hlavní příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.Výzkumná infrastruktura CzeCOS (projekt č. LM2015061) je zahrnuta do národní roadmapy velkých výzkumných infrastruktur, která byla vládou ČR schválena v roce 2010 a aktualizována v roce 2015.

Výzkumná infrastruktura CzeCOS je unikátní platformou pro realizaci komplexního mezinárodního interdisciplinárního výzkumu globální změny (GZ) a jejích dopadů na ekosystémy. Významně napomáhá v plnění mezinárodních závazků ČR v oblasti výzkumu, adaptací a mitigací dopadů globální změny. Za ČR je jedinou národní součástí následujících evropských výzkumných infrastruktur (ESFRI): ICOS – Integrated Carbon Observation System – infrastruktura pro výzkum toku skleníkových plynů (zakládající člen);  AnaEE – analytická a experimentální infrastruktura pro ekosystémy (zakládající člen), EUFAR – EUropean Facility for Airborne Research – infrastruktura pro letecký dálkový průzkum v přírodních vědách.

Na národní a mezinárodní úrovni CzeCOS nabízí jedinečné spojení mezi experimentálními zařízeními pro manipulaci významných environmentálních faktorů - MANIPULAČNÍ EXPERIMENTY, zařízeními pro měření fyziologických změn v ekosystémech - EKOFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ, analytickou platformou pro studium metabolických procesů - BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ, ekosystémovými stanicemi pro monitorování emisí skleníkových toků - OBSERVAČNÍ INFRASTRUKTURA a pokročilou platformou pro dálkový průzkum ekosystémů - LETECKÁ LABORATOŘ.

Výzkumná infrastruktura CzeCOS představuje unikátní soubor stabilních i mobilních zařízení, přístrojů a dalšího podpůrného vybavení pro výzkum dopadů GZ na ekosystémy, studium adaptačních mechanismů v rostlinách a mikroorganismech a následný vývoj postupů pro mitigační opatření. Interdisciplinární a synergické propojení specifických analytických přístrojů, vybavení pro ekofyziologická měření, zařízení pro laboratorní a terénní manipulační experimenty, bioreaktorů pro výzkum a vývoj fotosyntetických mikroorganismů, ekosystémových stanic pro studium toku látek a energie a dále špičkových senzorů pro dálkový průzkum ekosystémů umožňuje provádět komplexní výzkum GZ na mezinárodní úrovni.

Stávající výzkumná infrastruktura CzeCOS bezprostředně navazuje na aktivity a poslání původní infrastruktury s tím, že byla významně posílena a postavena na špičkovou mezinárodní úroveň realizací OP VaVpI – Centra excelence.