• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)

O projektu

CzeCOS

Název projektu: CzeCOS LM2015061LM2018123 LM2023048


Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Hlavní příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Výzkumná infrastruktura CzeCOS je zahrnuta do národní roadmapy velkých výzkumných infrastruktur, která byla vládou ČR schválena v roce 2010 a aktualizována v letech 2015 (projekt č. LM2015061), 2018 (projekt č. LM2018123) a 2023 (projekt č. LM2023048).

Výzkumná infrastruktura CzeCOS je unikátní platformou pro realizaci komplexního mezinárodního interdisciplinárního výzkumu globální změny (GZ) a jejích dopadů na ekosystémy. Významně napomáhá v plnění mezinárodních závazků ČR v oblasti výzkumu, adaptací a mitigací dopadů globální změny. Za ČR je jedinou národní součástí následujících evropských výzkumných infrastruktur (ESFRI): ICOS – Integrated Carbon Observation System – infrastruktura pro výzkum toku skleníkových plynů (zakládající člen);  AnaEE – analytická a experimentální infrastruktura pro ekosystémy (zakládající člen), EUFAR – EUropean Facility for Airborne Research – infrastruktura pro letecký dálkový průzkum v přírodních vědách. CzeCOS je také členem ESFRI eLTER RI - long-term research on ecosystems, critical zones and socio-ecological systems a ESFRI DANUBIUS - RI - advanced studies on river-sea systems

CzeCOS nabízí jedinečné spojení mezi následujícími dílčími infrastrukturami:

1. INFRASTRUKTURA MANIPULAČNÍCH EXPERIMENTŮ pro dlouhodobé impaktové studie zkoumající účinky environmentálních faktorů na mikroorganismy/rostliny/ekosystémy a pro vývoj a testování adaptačních a zmírňujících opatření

2. OBSERVAČNÍ INFRASTRUKTURA pro observační výzkum a kvantifikaci toků skleníkových plynů v různých typech ekosystémů, sledování dálkového přenosu skleníkových plynů a znečištění ovzduší v regionálním měřítku a dopady globálních změn na hydrologii a biogeochemii v ekosystémech

3. ANALYTICKÁ INFRASTRUKTURA zahrnující laboratoře metabolomiky, stabilních izotopů a biogeochemickou laboratoř

4. INFRASTRUKTURA DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ zahrnující letecký nosič, dron UAS a senzory pro procesní zobrazování struktur, funkcí a biogeochemických cyklů ekosystémů

5. EKOFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ pro výzkum základních ekofyziologických procesů v rostlinách, půdě nebo celém ekosystému spojených s cykly uhlíku a vodyVýzkumná infrastruktura CzeCOS představuje unikátní soubor stabilních i mobilních zařízení, přístrojů a dalšího podpůrného vybavení pro výzkum dopadů GZ na ekosystémy, studium adaptačních mechanismů v rostlinách a mikroorganismech a následný vývoj postupů pro mitigační opatření. Interdisciplinární a synergické propojení specifických analytických přístrojů, vybavení pro ekofyziologická měření, zařízení pro laboratorní a terénní manipulační experimenty, bioreaktorů pro výzkum a vývoj fotosyntetických mikroorganismů, ekosystémových stanic pro studium toku látek a energie a dále špičkových senzorů pro dálkový průzkum ekosystémů umožňuje provádět komplexní výzkum GZ na mezinárodní úrovni.

Stávající výzkumná infrastruktura CzeCOS bezprostředně navazuje na aktivity a poslání původní infrastruktury s tím, že byla významně posílena a postavena na špičkovou mezinárodní úroveň realizací OP VaVpI – Centra excelence.